JUMSILP
จำศิล (Jumsilp)
พาคนมาจดจำงานศิลปะของพวกเรา
เป็นการเล่นคำที่มาจาก การจำศีลของมนุษย์และสัตว์ มาตีความหมายใหม่ ให้มีความร่วมสมัยดูสะดุดตา และจำง่ายเหมือนกับพวกเรา ที่มีการจำศิล ผ่านมุมมองที่เติบโตขึ้น ในหลากหลายฤดูการเรียนรู้ บางครั้งอาจจะหนาวไปร้อนไป หรือไม่เหมาะสมกับการเป็นอยู่ที่ได้เผชิญ แต่ทั้งนี้เรายังกักเก็บพลังงานเพื่อที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าในทุกฤดู และเก็บเกี่ยว การเติบโตที่แตกต่างกัน เล่าผานมุมของงานศิลปะ อาจจะมีช่วงที่พวกเราเหนื่อยหรือท้อแท้ แต่เรายังสามารถสร้างพลังขับเคลื่อนผ่านออกมาในรูปแบบของตนเอง
คำนำ
เราจดจำได้ว่าชื่องาน จำศิล(ป์) นี้ถูกโหวตจากนักศึกษากว่าร้อยชีวิตในห้องประชุม ซึ่งไม่รู้เลยว่าในอนาคตงานนี้จะถูกแปรเปลี่ยนจากการจัดแสดงที่หอศิลป์กรุงเทพฯ มาจัดแสดงบนเว็บไซต์ “จำศิล” กลับดูเข้ากับสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้อย่างบังเอิญ

นักศึกษาคณะดิจิทัลอาร์ต สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต มหาวิทยาลัยรังสิตก็เช่นกัน เราสั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ความผิดพลาด เพื่อจะสร้างผลงานสุดท้ายในรั้วมหาวิทยาลัย เหมือนหมีที่กักตุนอาหาร ต่างกันคือนักศึกษาอย่างเรากักตุน “ความรู้” และความรู้ไม่เหมือนกับอาหาร เพราะความรู้นั้น “จะติดตัวเราตลอดไป”

คณะผู้จัดทำ